Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko – odběratelské vztahy v oblasti výroby, realizace a dodávky polygrafických produktů, zakázek výroby reklamy a dodávek zboží (dále jen dodávky) mezi dodavatelem a odběratelem. Dodavatel realizuje dodávky výhradně za níže uvedených podmínek, pokud nejsou v rozporu s platnými právními předpisy. Všeobecné obchodní podmínky odběratele v rozporu s těmito podmínkami nejsou účinné. Odběratel se přijetím dodávek v každém případě podřizuje níže uvedeným podmínkám při vyloučení svých nákupních podmínek. Nedílnou součástí jednotlivých objednávek jsou tyto všeobecné obchodní podmínky realizace dodávek polygrafických produktů, zakázek výroby reklamy a dodávek zboží, jejichž specifikace, množství, ceny a termíny dodání budou upřesňovány jednotlivými objednávkami ze strany odběratele. Předmětem objednávek bude závazek dodavatele dodat odběrateli polygrafické produkty, zakázky výroby reklamy a dodávky zboží a to v množství, sortimentu a době podle požadavku odběratele a dále závazek odběratele toto převzít a zaplatit dodavateli. V budoucích jednotlivých objednávkách se smluvní strany zavazují přesně dohodnout množství a sortiment zboží, které má být dodáno. Počínaje dnem přijetí objednávky bude dodavatel zhotovovat a odběratel odebírat zakázky vyhotovené a dodávané dodavatelem za těchto všeobecných obchodních podmínek.

I. Dodací podmínky

Dodavatel dodá odběrateli dodávky na základě závazné písemné (elektronické, faxové) objednávky, kterou dodavatel odsouhlasí a která se stává nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek. Dále se zavazuje dodat řádně objednané dodávky na místo dodání v termínu nebo lhůtě požadované odběratelem v objednávce. Místo odběru: Místem odběru se rozumí adresa provozovny dodavatele: Sedláčkova 20, 628 00 Brno, není li dohodnuto jinak.

II. Cena a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že cena dodávek bude určena dle dohody na základě konkrétní objednávky a níže dohodnutých podmínek. Dodavatel je povinen každou změnu oproti cenám uvedeným v odsouhlasené objednávce o více jak 10 % ceny ihned oznámit odběrateli a projednat s odběratelem možné dopady této změny ceny na jednotlivé dodávky. Dnem zaplacení je den připsání platby na účet dodavatele, případně vyplacení částky dodavateli prostřednictvím pošty nebo uhrazením v hotovosti na pokladně dodavatele. Dohoda o ceně je uzavřena odsouhlasením objednávky odběratele dodavateli.

III. Jakost, odpovědnost za vady a reklamace

1. Dodavatel je povinen upozornit odběratele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů převzatých od odběratele nebo pokynů daných mu odběratelem k realizaci dodávek, jestliže dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny nebo podklady překážejí v řádné realizaci dodávek, je dodavatel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny podkladů nebo změny pokynů odběratele nebo písemného sdělení, že odběratel trvá na realizaci dodávek s použitím předaných podkladů a daných pokynů.

O dobu, po kterou bylo nutno realizaci dodávek přerušit, se prodlužuje lhůta pro jejich dokončení.

2. Neodpovídá-li odevzdaná dodávka kvalitativním požadavkům odběratele, je dodavatel povinen odevzdanou dodávku upravit či opravit podle požadavků odběratele ve lhůtě jím stanovené a oběma stranami odsouhlasené, a to i opakovaně a bez nároku na vzniklé vícenáklady. Neodpovídá-li dodávka požadavkům odběratele ani po úpravě anebo není-li odevzdáno ve sjednaném termínu, má odběratel právo jednotlivou objednávku zrušit anebo dodávku převzít a uplatnit nárok na snížení ceny. V případě, že je dodávka nerealizovatelná z důvodu technologických či technických, musí být sjednán nový termín odevzdání. Pokud se tak nestane, nelze na dodavatele uplatnit snížení odměny ani jiné sankce. V případě, že odběratel trvá na nestandardním postupu technologickém či technickém při realizaci dodávek i přes upozornění dodavatele, bere odběratel na vědomí, že dodavatel neručí za vady, které se vyskytnou při výrobě či užití jednotlivých dodávek.

3. Odběratel je povinen dodávku zkontrolovat dle dodacího listu při předání. Případné nesrovnalosti týkající se množství nebo kvality musí odběratel neprodleně oznámit dodavateli. Reklamaci je třeba uplatnit protokolem o vadách odeslaném prodávajícímu nejpozději do pěti dnů po převzetí dodávky, jestliže se jedná o vady z množství nebo kvality. V protokolu o vadách odběratel uvede údaje o specifikaci dodávky, určení předmětu reklamace a nároku, který uplatňuje s případnými alternativními způsoby vyřízení.
IV. Přechod nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na dodávkách, a to ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení, přechází na odběratele okamžikem předání dodavatelem odběrateli, resp. potvrzením odběratele na dodacím listu, či jiném dokladu o převzetí.

V. Smluvní sankce

Pro případ porušení povinností stanovených v článku II. této dohody se odběratel zavazuje, za každé takovéto porušení povinností uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % za každý den prodlení s úhradou faktury.

VI. Oznámení

Jakákoliv oznámení ve smyslu ustanovení objednávky a těchto všeobecných obchodních podmínek, která má předat jedna strana druhé, mohou být předána osobně nebo zaslána doporučeně poštou, faxem nebo e-mailem. Doručovací adresy jsou uvedeny na internetové stránce www.asmot.cz.

Změna musí být neprodleně písemně oznámena druhé straně. Veškerá oznámení zaslaná doporučeně poštou, která se nevrátí odesilateli jako nedoručitelná, budou pokládána za doručená čtrnáctý den po odeslání obálky obsahující zprávu poštou. Zprávy zaslané dálnopisem nebo faxem se budou považovat za řádně odeslané v den přenosu (pokud příjemce do 3 dnů potvrdí jejich přijetí dálnopisem, faxem nebo e-mailem).

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 27. 09. 2009 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.